Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA
"NEKRETNINE DOMINUS" VARAŽDIN, FRANA KURELCA 9


Opće odredbe


Članak 1.


Općim uvjetima poslovanja posrednika u
prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni
odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem
tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu:
Nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.


Članak 2.


Pojedini pojmovi i nazivi u smislu Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:


 • Posrednik u prometu nekretnina
  - agencija za promet nekretnina "NEKRETNINE DOMINUS" iz Varaždina,Frana
  Kurelca 9, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i
  poduzetništva Republike Hrvatske je licencirana Agencija za posredovanje
  u prometu nekretnina, upisana u Registar posrednika u prometu
  nekretnina kod Hrvatske gospodarske komore, KLASA:
  UP/I-330-01/11-01/239, URBROJ: 526-05-01-01/2-11-2
 • Posredovanje u prometu nekretnina
  radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja
  nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih
  poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji,
  prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Nekretnine su čestice
  zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno
  na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i
  drugim stvarnim pravima.
 • Nalogodavac je fizička
  ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani
  ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac,
  najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina)
 • Treća osoba je osoba
  koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi
  pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena
  nekretnina.
 • Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA


Članak 3.


Naša se ponuda temelji na podacima koje
zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji
mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je
oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine
odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac)
mora čuvati kao poslovno tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje
smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj naše ponude već
upoznat s nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o
tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail),
faksom ili preporučenim pismom.


CIJENA NEKRETNINA


Članak 4.


Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.


UGOVOR O POSREDOVANJU


Članak 5.


Ugovorom o posredovanju obvezuje se
posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala
o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu
proviziju ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca u pisanom obliku.
U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.
Ukoliko
nije potpisan ugovor o posredovanju nalogodavac nije dužan posredniku
isplatiti naknadu, a sve u slučaju ukoliko posrednik na neki drugi način
ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.
Posrednik
može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga
vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu
evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu
zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja, te s
istim potpisati ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio
potpisati, dok u suprotnom posrednik nije obavezan potencijalnog kupca
dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko posrednik ne
želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju
posredničku naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili
usmenog naloga o posredovanju s kupcem.
Kod prodaje nekretnine koja
je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih
suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu
prihvaćanja posredničkog ugovora.


ISKLJUČIVO POSREDOVANJE


Članak 6.


Ugovorom o posredovanju nalogodavac se
može obvezati da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog
posrednika (isključivo posredovanje). Isključivo posredovanje je obveza
koja mora biti ugovorena posebnim ugovorom o posredovanju.
Ako je za
vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac
sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji
je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je
posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako
visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku
dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne
mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
Prilikom
zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan
posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice takvog
ugovora.


OBVEZE POSREDNIKA


 Članak 7.


Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:


 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se
  dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i
  upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s
  neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim
  pravima ili drugim pravim trećih na nekretninu,
 4. obaviti potrebne radnje radi
  predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu
  na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene
  ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu
  prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane
  troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te
  po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kako poslovnu tajnu podatke o
  nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom
  za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora
  zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim
  propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8.


Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu
tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose
se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom
nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju
posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne,
posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one
zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra
se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi
zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u
vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi se posrednik ispunio svoju
obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.


OBVEZE NALOGODAVCA


Članak 9.


Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:


 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za
  obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
 2. dati posrednik na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo
  na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet
  ugovora,
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
 4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora
  kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti
  posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove
  učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove
  posredovanja,
 6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.

Nalogodavac nije dužan pristupiti
pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je
posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom
je ugovoreno drukčije, ništava je.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri.


POSREDNIČKA NAKNADA


Članak 10.


Za obavljeno posredovanje kod kupnje, prodaje, zamjene, zakupa i najma nekretnina, posredniku pripada posrednička naknada.
Visina
naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine. Ukoliko
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina nije drugačije određeno,
visina naknade primjenjuje se prema Cijeniku ovih Općih uvjeta
poslovanja. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti
neposredno nakon sklapanja prvog posredovanog posla koje ugovorne strane
sklope (predugovor, kupoprodajni ugovor).


Članak 11.


Ukoliko stranka samo ponudi posredničku
naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu
nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim
uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.


Članak 12.


U slučaju posredovanja, u kojem je
stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu
osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne
troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.


Članak 13.


Smatra se da je posrednik omogućio
nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje
posredovanog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s
drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje
pravnog posla, a naročito ako je:


 1. neposredno odveo ili uputio nalogodavca trećoj osobi u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja,
 2. organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
 3. nalogodavcu priopćio ime, broj
  telefona, faksa, e-maila, druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog
  posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

  CIJENIK
posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,
zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretninaKUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.


 PRODAJA
 Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavtelja)2 ~ 4 %, ali ne manje od 4.000,00 kn
 KUPNJA
 Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 ~ 3 %, ali ne manje od 4.000,00 kn
 Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je
posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom
nekretnine
 ZAMJENA
 Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u
zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana
stekla zamjenom
 2 ~ 3 %

 


ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine   
 
75 %Minimalno
100%Za najam ili zakup trajanja od 12 ~  59 mjeseci
150%Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca  i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine 
75 %Minimalno za najam
100 %Minimalno za zakup
100 %Za najam ili zakup trajanja od 12 ~ 59 mjeseci
150 %Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Nekretnine "Dominus" nisu u sustavu PDV-a.


PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU


Članak 14.


 1. Ugovor o posredovanju sklopljen na
  određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome
  roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje
  od ugovornih strana.
 2. Nalogodavac je dužan nadoknaditi
  posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da
  ih nalogodavac posebno plaća.
 3. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja
  sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora
  nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica
  posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je
  posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom
  nije drukčije ugovoreno.

ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 15.


Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, te kako bi ispravno
radila, ova stranica na vaše računalo sprema malu količinu informacija
(cookies - kolačići). Korištenjem stranice www.nekretninedominus.hr
pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete
pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti
dostupne.
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od
strane web stranice koju posjetite. Kolačići omogućuju stranici da
prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Oni obično spremaju
neke Vaše postavke (session token) i postavke za web stranicu, kao što
su informacije o tome koje su otvorene kućice na naslovnoj stranici.
Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik
šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Isto tako nama
omogućuju da mjerimo posjećenost i izvore prometa na našim web
stranicama, te sukladno tome možemo poboljšati performanse. Sve
informacije koje kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su, a
omogućuju nam praćenje učinkovitosti stranice i ne dijele se s bilo
kojim drugim subjektima. Sve ove informacije mogu biti spremljene
jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup
informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim
datotekama na Vašem računalu. Više o kolačićima možete naći ovdje: HTTP cookie


Članak 16.


Za odnose koji nisu uređeni ovim Općim
uvjetima poslovanja ili Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe
Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznium odnosima
Republike Hrvatske.U slučaju spora između ugovornih strana, nadležan je
Općinski sud u Varaždinu, osim ako se drugačije ne ugovori.
Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 5.10.2011. godine.


 


U Varaždinu, 04.10.2011.
Nekretnine "Dominus"
Željko Domjan